SKALNY ŚWIAT

LOKALIZACJA WYCHODNI SKALNYCH WRAZ ZE ZDJĘCIAMI ORAZ WSPÓŁRZĘDNYMI GPS. 
WSZYSTKIE POMIARY ORAZ ZDJĘCIA WYKONANE PRZEZ AUTORA PUBLIKACJI I STRONY (PIOTR DZIKI)

(poniżej mapa robocza wszystkich skał, obejmująca skały nie ujęte w tabelach i wydawnictwie, i na bieżąco uzupełniana)
Występujące na obszarze Beskidów wychodnie skalne stanowią niezwykle interesujący składnik przyrody nieożywionej, który urozmaica krajobraz tych gór. Ich rozmieszczenie oraz ilość na obszarze poszczególnych pasm nie jest równomierne, co ma związek z litologią formacji skalnych, strukturami tektonicznymi oraz ukształtowaniem powierzchni terenu. Formy te zazwyczaj nie są dostrzegane jako atrakcja turystyczna czy też cecha charakterystyczna danego obszaru i poza nielicznymi wyjątkami, gdy szlaki turystyczne doprowadzają do poszczególnych skał (np. Malinowska Skała, Dorkowa Skała, Krzakowska Skała, Skały grzybowe na Kyrkawicy) większość ich pozostaje poza zasięgiem wyznakowanych tras turystycznych, a przeciętny turysta nie jest świadomy istnienia tak bogatego świata przyrody nieożywionej. Spośród wszystkich pasm górskich Karpat Polskich na szczególną uwagę zasługuje Beskid Śląski na którego obszarze występuje, w porównaniu z pozostałymi pasmami Beskidów, zdecydowanie więcej różnego rodzaju wychodni twardych skał (piaskowców i zlepieńców) złączonych z podłożem w sposób naturalny (skałek) oraz skał oderwanych od swojego podłoża, które luźno występują na powierzchni terenu (bloków skalnych).

W celu poszerzenia wiedzy w zakresie występowania wychodni skalnych w 2015 roku Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego rozpoczął realizację zadania pn.  „Gromadzenie dokumentacji dotyczącej wychodni skalnych na obszarze Beskidzkich Parków Krajobrazowych”. Głównym celem zadania jest zinwentaryzowanie wychodni skalnych występujących na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego, Parku Krajobrazowego Beskidu Małego oraz Żywieckiego Parku Krajobrazowego. Zadanie realizowane jest dwutorowo – przede wszystkim realizowane są prace terenowe związane z obserwacją i inwentaryzacją obiektów już poznanych oraz, jako uzupełnienie prace kameralne, analiza dostępnej literatury, map oraz wszelkiego rodzaju źródeł, które mogą naprowadzić na informacje o lokalizacji nowych, wcześniej niezinwentaryzowanych wychodni. Podczas prac terenowych dokonuje się: ustalenia dokładnych współrzędnych geograficznych położenia obiektu, pomiaru jego wysokości, krótkiego opisu obiektu oraz jego otoczenia, opisu morfologii oraz wykonuje się zdjęcia fotograficzne.
Na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego, w okresie od 2015 r. do końca 2019 r., zinwentaryzowano łącznie 126 wychodni skalnych (ryc. 1). Ich lokalizacja nie jest równomierna. Skałki występujące pojedynczo lub tworząc grupy skałek skupiają się przede wszystkim w Paśmie Baraniej Góry i Skrzycznego – zarówno w rejonach szczytowych, na grzbietach, zboczach jak i w obrębie dolin, natomiast w Paśmie Czantorii zinwentaryzowano 6 wychodni zlokalizowanych w pasie przygranicznym. Dokładnej penetracji wymaga przede wszystkim północna część parku w szeroko pojętym rejonie Klimczoka i Równicy oraz grzbiet graniczny w Paśmie Czantorii. W rejonie tym szczególnie korzystne cechy dla powstania oryginalnych skałek mają piaskowce warstw godulskich środkowych (Aleksandrowicz 1978a). Kwestia inwentaryzacji wychodni skalnych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego pozostaje więc otwarta, a niniejsza publikacja z „Katalogiem wychodni skalnych” ma na celu podsumowanie dotychczasowego, 5-cio letniego etapu realizacji zadania.

Informacje dla korzystających z Katalogu
W Katalogu każdy obiekt, występujący pojedynczo lub wchodzący w skład grupy skałek, posiada kartę dokumentacyjną składającą się z części opisowej i fotograficznej. Opisy poszczególnych form skalnych zawierają kolejny numer i nazwę oraz podstawowe informacje o położeniu geograficznym (współrzędne w formacie stopnie-minuty-sekundy i wysokość bezwzględna w m n.pm.) i administracyjnym (gmina, nadleśnictwo, leśnictwo), ocenę dostępności turystycznej oraz informacje o ochronie i popularyzacji wychodni skalnych, a także charakterystykę formy skalnej.

Nazwy obiektów zazwyczaj nawiązują do lokalizacji, nazw terenowych itp. Nazwy własne pojawiające się w literaturze, na mapach, w przewodnikach turystycznych bądź, w przypadku pomników przyrody, aktach prawnych posiada jedynie kilka obiektów. Obiekty takie oznaczono w Katalogu symbolem „+”. W pozostałych przypadkach nazwy zostały nadane podczas inwentaryzacji i mają charakter jedynie orientacyjny i nie są obowiązujące.
Dostępność turystyczną opisuje skala od 1 (najniższa ranga) do 5 (najwyższa ranga), gdzie: 1 – obiekt niedostępny turystycznie; 2 – obiekt trudno dostępny, np. znacznie zarośnięty lub utrudnione dojście; 3 – obiekt niedostępny ze szlaku turystycznego oraz słabo widoczny z innych punktów; 4 – obiekt poza szlakiem turystycznym jednak dobrze z niego widoczny; 5 – obiekt bezpośrednio przy szlaku turystycznym.
Informacje o ochronie i popularyzacji dotyczy tylko pięciu skałek, objętych ochroną prawną jako pomniki przyrody nieożywionej (patrz CRFOP). Ich bardziej szczegółowa charakterystyka przedstawiona jest w Katalogu Obiektów Geoturystycznych w obrębie pomników i rezerwatów przyrody nieożywionej (Słomka 2012). Opisy te dostępne są online, także w geoportalu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Informacje o najcenniejszych obiektach przyrody nieożywionej w Polsce, tzw. geostanowiskach, udostępnia Centralny Rejestr Geostanowisk Polski (CRGP). W kartach dwóch obiektów podany jest numer geostanowiska np. 6550. Jego znajomość umożliwia szyki wydruk karty dokumentacyjnej geostanowiska (plik PDF) z rejestru.
Na potrzeby realizacji zadania i Katalogu przygotowano również charakterystykę/klasyfikację form skalnych uwzględniającą ich rodzaj i kształt, położenie w stosunku do podłoża oraz rzeźby terenu, ekspozycję oraz rodzaj skały. Klasyfikacja powstała w oparciu i nawiązaniu do już istniejących podziałów (mi.in. Klimaszewski 1947; Aleksandrowicz 1978a).

Przyjęta w katalogu klasyfikacja form skalnych:

RODZAJ FORMY:
 • pojedyncza;
 • grupa skałek - skupisko skałek w którym poszczególne skałki mogą posiadać różne kształty form. Numeracja w grupie skałek np. (poz. 100-105) oznacza numery kolejne skałek wchodzących w skład grupy.
POŁOŻENIE W STOSUNKU DO PODŁOŻA:
 • in situ – skały złączone z podłożem w sposób naturalny;
 • ex situ – skały oderwane od swojego podłoża.
KSZTAŁT FORMY:
 • ambona – duża forma wolnostojąca zrośnięta z podłożem tylko podstawą. Ambona może tworzyć również zakończenie większego występu, grzędy, muru lub ściany skalnej, może się wyodrębniać z tych form oddzielona od nich zazwyczaj wąskimi szczelinami;
 • baszta – duża forma złączona podstawą i jednym z boków z podłożem. Baszta, podobnie jak ambona, może tworzyć również zakończenie większego występu, grzędy, muru lub ściany skalnej, może się wyodrębniać z tych form oddzielona od nich zazwyczaj wąskimi szczelinami;
 • grzyb – forma złączona z podłożem wąską podstawą, która rozszerza się ku górze tworząc czapę. Stadia początkowe grzybów bywają również widoczne w murach i ścianach skalnych;
 • występ – forma nieregularna zrośnięta z jednej strony zboczem lub wierzchowiną, z drugiej ograniczona ścianką skalną, odsłonięciem skały, wierzchnia część występu zazwyczaj porośnięta jest roślinnością, występy o znacznych wysokościach mogą być traktowane jako baszty;
 • ściana – odsłonięta, pionowa lub stromo nachylona płaszczyzna często w obrębie urwiska bądź osuwiska. Ściany skalne mogą posiadać urozmaicona płaszczyznę, m. in. wnęki, szczeliny, nawisy, schrony.
 • mur – długi ciąg skał charakteryzujący się, w odróżnieniu od ścian, dysproporcją stosunku długości do wysokości, w obrębie murów mogą wyodrębniać się baszty, ambony, grzyby (zazwyczaj w początkowym stadium);
 • grzęda – duża, nieregularna i wydłużona forma wyraźnie wystająca ponad powierzchnię, na której jest zlokalizowana, a jej kształty często są łagodne i zaokrąglone, w obrębie grzęd mogą wyodrębniać się baszty i ambony;
 • odsłonięcie – niewyodrębniające się ze zbocza odsłonięcie skały, w odróżnieniu od występów odsłonięcia bywają zrównane z płaszczyzną, z której się odsłaniają;
 • nawis – fragment skały ograniczony ścianką podwieszoną, nawisy często występują łącznie z wieloma innymi formami skalnymi, będąc ich częścią składową;
 • blok skalny – różnej wielkości luźne fragmenty występujące pojedynczo lub tworzące małe skupiska na powierzchni;
 • blok skalny osadzony – jw. jednak wyraźnie wpuszczony (zagłębiony) w podłoże, w tym wypadku forma również klasyfikowana jako ex situ;
 • blokowisko (gołoborze) – duże nagromadzenia luźnych bloków skalnych;
POŁOŻENIE W STOSUNKU DO RZEŹBY TERENU:
 • formy wierzchowinowe (szczytowe lub grzbietowe) – wieńczą kulminację lub ciągną się wzdłuż grzbietów głównych i bocznych;
 • formy przywierzchowinowe (przyszczytowe i przygrzbietowe) – zlokalizowane w obrębie szczytu lub grzbietu, mogą również łączyć się swoją górną częścią z wierzchowiną grzbietową, a dolną ze stokiem;
 • formy stokowe – występują na różnych odcinkach stoków;
 • formy dolinne – znajdują się nad dnem doliny oraz na zboczach znajdujących się nad dolinami.
EKSPOZYCJA:
 – kierunek nachylenia grzbietu/stoku, na którym znajduje się obiekt.
RODZAJ SKAŁY:
Wydzielenia litostratygraficzne (1-9) na podstawie szczegółowej mapy  geologicznej Polski w skali 1:50 000                

Wydzielenia litostratygraficzne
Numer w katalogu
Razem
(1)
Koluwia osuwiskowe:
iły, giny, gliny z rumoszami skalnymi oraz głazy i bloki (pakiety osuniętego fliszu ) koluwialne
3,4,110
3
(2)
Warstwy hieroglifowe:
piaskowce cienkoławicowe i łupki
119,120
2
(3)
Piaskowce ciężkowickie:
piaskowce
100,101,102,103,104
5
(4)
Warstwy istebniańskie górne :
łupki (łupki istebniańskie górne) z wkładkami piaskowców cienkoławicowych
7,8,99,107,108,109,121,122,123,124,125
11
(5)
Warstwy istebniańskie górne:
piaskowce i zlepieńce
9,10,83,98,105,106
6
(6)
Warstwy istebniańskie dolne:
piaskowce gruboławicowe, zlepieńce i łupki
1,2,5,6,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,28,29, 30,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,111,112,113,
114,115,116,117,118,126
44
(7)
Warstwy godulskie górne:
zlepieńce malinowskie
25,31,32,33,34,35,36,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,80
32
(8)
Warstwy godulskie górne:
łupki i piaskowce cienkoławicowe
26,27,37,38,39,40,56,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,
78,79
21
(9)
Warstwy godulskie środkowe:
piaskowce gruboławicowe i łupki
81,82
2
ŁĄCZNIE
126KATALOG WYCHODNI SKALNYCH
Charakterystyka formy skalnej
Położenie geograficzne
Rodzaj formy
Pojedyncza
Współrzędne geograficzne
N: 49 38 31.8 E: 18 59 33.3
Kształt formy
Ściana
Wysokość bezwzględna
1005 m n.p.m.
Wysokość
22 m
Położenie administracyjne
Położenie w stosunku
do podłoża
In situ


Gmina
Wisła
Nadleśnictwo
Wisła
Położenie w stosunku
do rzeźby tereny
Stokowe


Leśnictwo
Malinka
Dostępność turystyczna
3
Ekspozycja grzbietu/stoku
Zachodnia
Ochrona i popularyzacja
-
Rodzaj skały
Warstwy istebniańskie dolne (6)

2. POD ZIELONYM KOPCEM 2
Charakterystyka formy skalnej
Położenie geograficzne
Rodzaj formy
Pojedyncza
Współrzędne geograficzne
N: 49 38 34.0 E: 18 59 39.6
Kształt formy
Występ
Wysokość bezwzględna
1015 m n.p.m.
Wysokość
3 m
Położenie administracyjne
Położenie w stosunku
do podłoża
In situ

Gmina
Wisła
Nadleśnictwo
Wisła
Położenie w stosunku
do rzeźby tereny
Stokowe

Leśnictwo
Malinka
Dostępność turystyczna
3
Ekspozycja grzbietu/stoku
Zachodnia
Ochrona i popularyzacja
-
Rodzaj skały
Warstwy istebniańskie dolne (6)

3. MALINOWA SKAŁA
Charakterystyka formy skalnej
Położenie geograficzne
Rodzaj formy
Pojedyncza
Współrzędne geograficzne
N: 49 39 18.9 E: 18 58 20.1
Kształt formy
Blok osadzony
Wysokość bezwzględna
935 m n.p.m.
Wysokość
5,8 m
Położenie administracyjne
Położenie w stosunku
do podłoża
Ex situ

Gmina
Wisła
Nadleśnictwo
Wisła
Położenie w stosunku
do rzeźby tereny
Stokowo-dolinne

Leśnictwo
Malinka
Dostępność turystyczna
3
Ekspozycja grzbietu/stoku
Południowo-zachodnia
Ochrona i popularyzacja
-
Rodzaj skały
Koluwia osuwiskowe (1)

4. POTOK SADOWY
Charakterystyka formy skalnej
Położenie geograficzne
Rodzaj formy
Grupa skałek
Współrzędne geograficzne
N: 49 39 18.1 E: 18 58 17.2
Kształt formy
Blokowisko
Wysokość bezwzględna
870 – 880 m n.p.m.
Wysokość
3 m
Położenie administracyjne
Położenie w stosunku
do podłoża
Ex situ

Gmina
Wisła
Nadleśnictwo
Wisła
Położenie w stosunku
do rzeźby tereny
Dolinne

Leśnictwo
Malinka
Dostępność turystyczna
3
Ekspozycja grzbietu/stoku
Południowo-zachodnie
Ochrona i popularyzacja
-
Rodzaj skały
Koluwia osuwiskowe (1)

5. FAJKÓWKA
Charakterystyka formy skalnej
Położenie geograficzne
Rodzaj formy
Pojedyncza
Współrzędne geograficzne
N: 49 35 34.7 E: 19 01 34.5
Kształt formy
Mur
Wysokość bezwzględna
888 m n.p.m.
Wysokość
6 m
Położenie administracyjne
Położenie w stosunku
do podłoża
In situ

Gmina
Milówka
Nadleśnictwo
Węgierska Górka
Położenie w stosunku
do rzeźby tereny
Stokowe

Leśnictwo
Kamesznica
Dostępność turystyczna
5
Ekspozycja grzbietu/stoku
Południowo-wschodnia
Ochrona i popularyzacja
-
Rodzaj skały
Warstwy istebniańskie dolne (6)
  
Charakterystyka formy skalnej
Położenie geograficzne
Rodzaj formy
Pojedyncza
Współrzędne geograficzne
N: 49 35 53.6 E: 19 01 04.3
Kształt formy
Blok osadzony
Wysokość bezwzględna
1012 m n.p.m.
Wysokość
2,3 m
Położenie administracyjne
Położenie w stosunku
do podłoża
Ex situ


Gmina
Milówka
Nadleśnictwo
Węgierska Górka
Położenie w stosunku
do rzeźby tereny
Stokowe


Leśnictwo
Kamesznica
Dostępność turystyczna
2
Ekspozycja grzbietu/stoku
Południowo-wschodnia
Ochrona i popularyzacja
-
Rodzaj skały
Warstwy istebniańskie dolne (6)

7. ŚWINIARKA 1
Charakterystyka formy skalnej
Położenie geograficzne
Rodzaj formy
Pojedyncza
Współrzędne geograficzne
N: 49 36 49.1 E: 19 05 22.4
Kształt formy
Występ
Wysokość bezwzględna
700 m n.p.m.
Wysokość
4,6 m
Położenie administracyjne
Położenie w stosunku
do podłoża
In situ

Gmina
Węgierska Górka
Nadleśnictwo
Węgierska Górka
Położenie w stosunku
do rzeźby tereny
Stokowe

Leśnictwo
Zielona
Dostępność turystyczna
4
Ekspozycja grzbietu/stoku
Południowo-wschodnia
Ochrona i popularyzacja
-
Rodzaj skały
Warstwy istebniańskie górne (4)

8. ŚWINIARKA 2
Charakterystyka formy skalnej
Położenie geograficzne
Rodzaj formy
Pojedyncza
Współrzędne geograficzne
N: 49 36 48.9 E: 19 05 19.2
Kształt formy
Odsłonięcie
Wysokość bezwzględna
700 m n.p.m.
Wysokość
2,8 m
Położenie administracyjne
Położenie w stosunku
do podłoża
In situ

Gmina
Węgierska Górka
Nadleśnictwo
Węgierska Górka
Położenie w stosunku
do rzeźby tereny
Stokowe

Leśnictwo
Zielona
Dostępność turystyczna
4
Ekspozycja grzbietu/stoku
Południowo-wschodnia
Ochrona i popularyzacja
-
Rodzaj skały
Warstwy istebniańskie górne (4)

9. ŚWINIARKA 3
Charakterystyka formy skalnej
Położenie geograficzne
Rodzaj formy
Pojedyncza
Współrzędne geograficzne
N: 49 36 45.9 E: 19 05 49.3
Kształt formy
Występ
Wysokość bezwzględna
655 m n.p.m.
Wysokość
2,8 m
Położenie administracyjne
Położenie w stosunku
do podłoża
In situ

Gmina
Węgierska Górka
Nadleśnictwo
Węgierska Górka
Położenie w stosunku
do rzeźby tereny
Stokowe

Leśnictwo
Zielona
Dostępność turystyczna
4
Ekspozycja grzbietu/stoku
Południowo-wschodnia
Ochrona i popularyzacja
-
Rodzaj skały
Warstwy istebniańskie górne (5)10. ŚWINIARKA 4
Charakterystyka formy skalnej
Położenie geograficzne
Rodzaj formy
Pojedyncza
Współrzędne geograficzne
N49 36 46.8 E: 19 05 52.2
Kształt formy
Mur
Wysokość bezwzględna
655 m n.p.m.
Wysokość
4,6 m
Położenie administracyjne
Położenie w stosunku
do podłoża
In situ

Gmina
Węgierska Górka
Nadleśnictwo
Węgierska Górka
Położenie w stosunku
do rzeźby tereny
Stokowe

Leśnictwo
Zielona
Dostępność turystyczna
4
Ekspozycja grzbietu/stoku
Południowo-wschodnia
Ochrona i popularyzacja
-
Rodzaj skały
Warstwy istebniańskie górne (5)
  


11. BARAŃSKI GROŃ
Charakterystyka formy skalnej
Położenie geograficzne
Rodzaj formy
Pojedyncza
Współrzędne geograficzne
N: 49 36 22.2 E: 19 01 51.1
Kształt formy
Baszta
Wysokość bezwzględna
900 m n.p.m.
Wysokość
10 m
Położenie administracyjne
Położenie w stosunku
do podłoża
In situ

Gmina
Milówka
Nadleśnictwo
Węgierska górka
Położenie w stosunku
do rzeźby tereny
Stokowe

Leśnictwo
Sikorczane
Dostępność turystyczna
3
Ekspozycja grzbietu/stoku
Południowo-wschodnie
Ochrona i popularyzacja
-
Rodzaj skały
Warstwy istebniańskie dolne (6)

12.POD PRZYSŁOPEM
Charakterystyka formy skalnej
Położenie geograficzne
Rodzaj formy
Pojedyncza
Współrzędne geograficzne
N: 49 35 33.8 E: 18 59 28.0
Kształt formy
Mur
Wysokość bezwzględna
976 m n.p.m.
Wysokość
3,8 m.
Położenie administracyjne
Położenie w stosunku
do podłoża
In situ
Gmina
Wisła
Nadleśnictwo
Wisła
Położenie w stosunku
do rzeźby tereny
Przywierzchowinowe
Leśnictwo
Przysłup
Dostępność turystyczna
3
Ekspozycja grzbietu/stoku
Południowo-zachodnia
Ochrona i popularyzacja
-
Rodzaj skały
Warstwy istebniańskie dolne (6)

13. BARANIA 1
Charakterystyka formy skalnej
Położenie geograficzne
Rodzaj formy
Pojedyncza
Współrzędne geograficzne
N: 49 36 45.65 E: 19 00 12.26
Kształt formy
Występ
Wysokość bezwzględna
1204 m n.p.m.
Wysokość
4,7 m
Położenie administracyjne
Położenie w stosunku
do podłoża
In situ
Gmina
Milówka
Nadleśnictwo
Węgierska Górka
Położenie w stosunku
do rzeźby tereny
Stokowe
Leśnictwo
Sikorczane
Dostępność turystyczna
3
Ekspozycja grzbietu/stoku
Północna
Ochrona i popularyzacja
-
Rodzaj skały
Warstwy istebniańskie dolne (6)

14. BARANIA 2
Charakterystyka formy skalnej
Położenie geograficzne
Rodzaj formy
Pojedyncza
Współrzędne geograficzne
N: 49 36 37.12 E: 19 01 12.26
Kształt formy
Występ
Wysokość bezwzględna
1096 m n.p.m.
Wysokość
4,4 m
Położenie administracyjne
Położenie w stosunku
do podłoża
In situ
Gmina
Milówka
Nadleśnictwo
Węgierska Górka
Położenie w stosunku
do rzeźby tereny
Stokowe
Leśnictwo
Sikorczane
Dostępność turystyczna
4
Ekspozycja grzbietu/stoku
Południowo-wschodnia
Ochrona i popularyzacja
-
Rodzaj skały
Warstwy istebniańskie dolne (6)15. KOBYŁA
Charakterystyka formy skalnej
Położenie geograficzne
Rodzaj formy
Pojedyncza
Współrzędne geograficzne
N: 49 37 00.6 E: 19 01 55.2
Kształt formy
Występ
Wysokość bezwzględna
-
Wysokość
4 m
Położenie administracyjne
Położenie w stosunku
do podłoża
In situ
Gmina
Milówka
Nadleśnictwo
Węgierska Górka
Położenie w stosunku
do rzeźby tereny
Stokowe
Leśnictwo
Sikorczane
Dostępność turystyczna
2
Ekspozycja grzbietu/stoku
Południowo-wschodnia
Ochrona i popularyzacja
-
Rodzaj skały
Warstwy istebniańskie dolne (6)
  
16. MAGURKA RADZIECHOWSKA 1
Charakterystyka formy skalnej
Położenie geograficzne
Rodzaj formy
Pojedyncza
Współrzędne geograficzne
N: 49 37 49.6 E: 19 02 35.0
Kształt formy
Mur
Wysokość bezwzględna
1104 m n.p.m.
Wysokość
4,8 m
Położenie administracyjne
Położenie w stosunku
do podłoża
In situ
Gmina
Lipowa/Radziechowy-Wieprz
Nadleśnictwo
Węgierska Górka
Położenie w stosunku
do rzeźby tereny
Przywierzchowinowe
Leśnictwo
Ostre
Dostępność turystyczna
5
Ekspozycja grzbietu/stoku
Wschodnia
Ochrona i popularyzacja
-
Rodzaj skały
Warstwy istebniańskie dolne (6)17. MAGURKA RADZIECHOWSKA 2
Charakterystyka formy skalnej
Położenie geograficzne
Rodzaj formy
Pojedyncza
Współrzędne geograficzne
N: 49 37 46.7 E: 19 02 04.9
Kształt formy
Występ
Wysokość bezwzględna
1085 m n.p.m.
Wysokość
4,5 m
Położenie administracyjne
Położenie w stosunku
do podłoża
In situ
Gmina
Lipowa
Nadleśnictwo
Węgierska Górka
Położenie w stosunku
do rzeźby tereny
Przywierzchowinowe
Leśnictwo
Ostre
Dostępność turystyczna
4
Ekspozycja grzbietu/stoku
Wschodnia
Ochrona i popularyzacja
-
Rodzaj skały
Warstwy istebniańskie dolne (6)

18. MAGURKA RADZIECHOWSKA 3
Charakterystyka formy skalnej
Położenie geograficzne
Rodzaj formy
Pojedyncza
Współrzędne geograficzne
N: 49 37 45.9 E: 19 02 01.1
Kształt formy
Grzęda
Wysokość bezwzględna
1083 m n.p.m.
Wysokość
5 m
Położenie administracyjne
Położenie w stosunku
do podłoża
In situ
Gmina
Radziechowy-Wieprz
Nadleśnictwo
Węgierska Górka
Położenie w stosunku
do rzeźby tereny
Wierzchowinowe
Leśnictwo
Sikorczane
Dostępność turystyczna
5
Ekspozycja grzbietu/stoku
Wschodnia
Ochrona i popularyzacja
-
Rodzaj skały
Warstwy istebniańskie dolne (6)

19. MAGURKA RADZIECHOWSKA 4
Charakterystyka formy skalnej
Położenie geograficzne
Rodzaj formy
Grupa skałek (poz.19-24)
Współrzędne geograficzne
N: 49 37 25.9 E: 19 02 13.9
Kształt formy
Ambona
Wysokość bezwzględna
932 m n.p.m.
Wysokość
3,5 m
Położenie administracyjne
Położenie w stosunku
do podłoża
In situ
Gmina
Radziechowy-Wieprz
Nadleśnictwo
Węgierska Górka
Położenie w stosunku
do rzeźby tereny
Stokowe
Leśnictwo
Sikorczane
Dostępność turystyczna
1/2
Ekspozycja grzbietu/stoku
Południowo-zachodnia
Ochrona i popularyzacja
-
Rodzaj skały
Warstwy istebniańskie dolne (6)20. MAGURKA RADZIECHOWSKA 5
Charakterystyka formy skalnej
Położenie geograficzne
Rodzaj formy
Grupa skałek (poz.19-24)
Współrzędne geograficzne
N: 49 37 26.1 E: 19 02 13.5
Kształt formy
Ściana
Wysokość bezwzględna
923 m n.p.m.
Wysokość
6 m
Położenie administracyjne
Położenie w stosunku
do podłoża
In situ
Gmina
Radziechowy-wieprz
Nadleśnictwo
Węgierska Górka
Położenie w stosunku
do rzeźby tereny
Stokowe
Leśnictwo
Sikorczane
Dostępność turystyczna
1/2
Ekspozycja grzbietu/stoku
Południowo-zachodnia
Ochrona i popularyzacja
-
Rodzaj skały
Warstwy istebniańskie dolne (6)
  


21. MAGURKA RADZIECHOWSKA 6
Charakterystyka formy skalnej
Położenie geograficzne
Rodzaj formy
Grupa skałek (poz.19-24)
Współrzędne geograficzne
N: 49 37 25.3 E: 19 02 13.1
Kształt formy
Baszta
Wysokość bezwzględna
928 m n.p.m.
Wysokość
9 m
Położenie administracyjne
Położenie w stosunku
do podłoża
In situ
Gmina
Radziechowy-Wieprz
Nadleśnictwo
Węgierska Górka
Położenie w stosunku
do rzeźby tereny
Stokowe
Leśnictwo
Sikorczane
Dostępność turystyczna
1/2
Ekspozycja grzbietu/stoku
Południowo-zachodnia
Ochrona i popularyzacja
-
Rodzaj skały
Warstwy istebniańskie dolne (6)

22. MAGURKA RADZIECHOWSKA 7
Charakterystyka formy skalnej
Położenie geograficzne
Rodzaj formy
Grupa skałek (poz.19-24)
Współrzędne geograficzne
N: 49 37 26.8 E: 19 02 16.0
Kształt formy
Występ
Wysokość bezwzględna
946 m n.p.m.
Wysokość
3,8 m + 2,5 m
Położenie administracyjne
Położenie w stosunku
do podłoża
In situ
Gmina
Radziechowy-Wieprz
Nadleśnictwo
Węgierska Górka
Położenie w stosunku
do rzeźby tereny
Stokowe
Leśnictwo
Sikorczane
Dostępność turystyczna
1/2
Ekspozycja grzbietu/stoku
Południowo-zachodnia
Ochrona i popularyzacja
-
Rodzaj skały
Warstwy istebniańskie dolne (6)

23. MAGURKA RADZIECHOWSKA 8
Charakterystyka formy skalnej
Położenie geograficzne
Rodzaj formy
Grupa skałek (poz.19-24)
Współrzędne geograficzne
N: 49 37 27.6 E: 19 02 23.7
Kształt formy
Występ
Wysokość bezwzględna
988 m n.p.m.
Wysokość
4 m
Położenie administracyjne
Położenie w stosunku
do podłoża
In situ
Gmina
Radziechowy-Wieprz
Nadleśnictwo
Węgierska Górka
Położenie w stosunku
do rzeźby tereny
Wierzchowinowe
Leśnictwo
Sikorczane
Dostępność turystyczna
3
Ekspozycja grzbietu/stoku
Południowo-zachodnia
Ochrona i popularyzacja
-
Rodzaj skały
Warstwy istebniańskie dolne (6)

24. MAGURKA RADZIECHOWSKA 9
Charakterystyka formy skalnej
Położenie geograficzne
Rodzaj formy
Grupa skałek (poz.19-24)
Współrzędne geograficzne
N: 49 37 23.8 E: 19 02 11.2
Kształt formy
Występy + blokowisko
Wysokość bezwzględna
920 m n.p.m.
Wysokość
Najwyższa ze skałek ok. 4,5 m
Położenie administracyjne
Położenie w stosunku
do podłoża
In situ + ex situ
Gmina
Radziechowy-Wieprz
Nadleśnictwo
Węgierska Górka
Położenie w stosunku
do rzeźby tereny
Stokowe
Leśnictwo
Sikorczane
Dostępność turystyczna
1/2
Ekspozycja grzbietu/stoku
Południowo-zachodnia
Ochrona i popularyzacja
-
Rodzaj skały
Warstwy istebniańskie dolne (6)

25. POD MAGURKĄ RADZIECHOWSKĄ 1
Charakterystyka formy skalnej
Położenie geograficzne
Rodzaj formy
Pojedyncza
Współrzędne geograficzne
N: 49 38 23.8 E: 19 02 18.1
Kształt formy
Mur
Wysokość bezwzględna
800 m n.p.m.
Wysokość
7,5 m
Położenie administracyjne
Położenie w stosunku
do podłoża
In situ
Gmina
Lipowa
Nadleśnictwo
Węgierska Górka
Położenie w stosunku
do rzeźby tereny
Stokowe
Leśnictwo
Ostre
Dostępność turystyczna
3
Ekspozycja grzbietu/stoku
Północna
Ochrona i popularyzacja
-
Rodzaj skały
Warstwy godulskie górne (7)
  
26. POD MAGURKĄ RADZIECHOWSKĄ 2
Charakterystyka formy skalnej
Położenie geograficzne
Rodzaj formy
Pojedyncza
Współrzędne geograficzne
N: 49 38 15.3 E: 19 02 19.2
Kształt formy
Występ
Wysokość bezwzględna
950 m n.p.m.
Wysokość
3,5 m
Położenie administracyjne
Położenie w stosunku
do podłoża
In situ
Gmina
Lipowa
Nadleśnictwo
Węgierska Górka
Położenie w stosunku
do rzeźby tereny
Stokowe
Leśnictwo
Ostre
Dostępność turystyczna
3
Ekspozycja grzbietu/stoku
północna
Ochrona i popularyzacja
-
Rodzaj skały
Warstwy godulskie górne (8)

27. POD MAGURKĄ RADZIECHOWSKĄ 3
Charakterystyka formy skalnej
Położenie geograficzne
Rodzaj formy
Pojedyncza
Współrzędne geograficzne
N: 49 38 11.5 E: 19 02 15.1
Kształt formy
Występ
Wysokość bezwzględna
900 m n.p.m.
Wysokość
7,5 m
Położenie administracyjne
Położenie w stosunku
do podłoża
In situ
Gmina
Lipowa
Nadleśnictwo
Węgierska Górka
Położenie w stosunku
do rzeźby tereny
Stokowe
Leśnictwo
Ostre
Dostępność turystyczna
3
Ekspozycja grzbietu/stoku
Północna
Ochrona i popularyzacja
-
Rodzaj skały
Warstwy godulskie górne (8)

Charakterystyka formy skalnej
Położenie geograficzne
Rodzaj formy
Pojedyncza
Współrzędne geograficzne
N: 49 37 43.5 E: 19 01 24.3
Kształt formy
Mur
Wysokość bezwzględna
1088 m n.p.m.
Wysokość
2,4 m
Położenie administracyjne
Położenie w stosunku
do podłoża
In situ
Gmina
Lipowa
Nadleśnictwo
Węgierska Górka
Położenie w stosunku
do rzeźby tereny
Przywierzchowinowe
Leśnictwo
Łukaszne
Dostępność turystyczna
5
Ekspozycja grzbietu/stoku
Wschodnia
Ochrona i popularyzacja
-
Rodzaj skały
Warstwy istebniańskie dolne (6)

29. MAGURKA WIŚLAŃSKA 2
Charakterystyka formy skalnej
Położenie geograficzne
Rodzaj formy
Pojedyncza
Współrzędne geograficzne
N: 49 37 43.6 E: 19 01 22.0
Kształt formy
Występ
Wysokość bezwzględna
1091 m n.p.m.
Wysokość
5,8 m
Położenie administracyjne
Położenie w stosunku
do podłoża
In situ
Gmina
Lipowa
Nadleśnictwo
Węgierska Górka
Położenie w stosunku
do rzeźby tereny
Przywierzchowinowe
Leśnictwo
Łukaszne
Dostępność turystyczna
5
Ekspozycja grzbietu/stoku
Wschodnia
Ochrona i popularyzacja
-
Rodzaj skały
Warstwy istebniańskie dolne (6)

30. MAGURKA WIŚLAŃSKA 3
Charakterystyka formy skalnej
Położenie geograficzne
Rodzaj formy
Pojedyncza
Współrzędne geograficzne
N: 49 37 48.4 E: 19 01 47.0
Kształt formy
Blok osadzony + występ
Wysokość bezwzględna
1084 m n.p.m.
Wysokość
2,5 m
Położenie administracyjne
Położenie w stosunku
do podłoża
Ex situ + In situ
Gmina
Lipowa
Nadleśnictwo
Węgierska Górka
Położenie w stosunku
do rzeźby tereny
Stokowe
Leśnictwo
Łukaszne
Dostępność turystyczna
4
Ekspozycja grzbietu/stoku
Wschodnia
Ochrona i popularyzacja
-
Rodzaj skały
Warstwy istebniańskie dolne (6)Charakterystyka formy skalnej
Położenie geograficzne
Rodzaj formy
Grupa skałek (poz. 31-36)
Współrzędne geograficzne
N: 49 38 18.1 E: 19 03 50.2
Kształt formy
Grzęda
Wysokość bezwzględna
721 m n.p.m.
Wysokość
6 m
Położenie administracyjne
Położenie w stosunku
do podłoża
In situ
Gmina
Radziechowy-Wieprz
Nadleśnictwo
Węgierska Górka
Położenie w stosunku
do rzeźby tereny
Dolinne
Leśnictwo
Morońka
Dostępność turystyczna
3
Ekspozycja grzbietu/stoku
Zachodnia
Ochrona i popularyzacja
-
Rodzaj skały
Warstwy godulskie górne (7)

32. TWARDORZECZKA 2
Charakterystyka formy skalnej
Położenie geograficzne
Rodzaj formy
Grupa skałek (poz. 31-36)
Współrzędne geograficzne
N: 49 38 17.5 E: 19 03 50.4
Kształt formy
Grzęda
Wysokość bezwzględna
760 m n.p.m.
Wysokość
9,4 m
Położenie administracyjne
Położenie w stosunku
do podłoża
In situ
Gmina
Radziechowy-Wieprz
Nadleśnictwo
Węgierska Górka
Położenie w stosunku
do rzeźby tereny
Dolinne
Leśnictwo
Morońka
Dostępność turystyczna
3
Ekspozycja grzbietu/stoku
Zachodnia
Ochrona i popularyzacja
-
Rodzaj skały
Warstwy godulskie górne (7)

33. TWARDORZECZKA 3
Charakterystyka formy skalnej
Położenie geograficzne
Rodzaj formy
Grupa skałek (poz. 31-36)
Współrzędne geograficzne
N: 49 38 19.7 E: 19 03 51.4
Kształt formy
Występ
Wysokość bezwzględna
780 m n.p.m.
Wysokość
7,4 m
Położenie administracyjne
Położenie w stosunku
do podłoża
In situ
Gmina
Radziechowy-Wieprz
Nadleśnictwo
Węgierska Górka
Położenie w stosunku
do rzeźby tereny
Dolinne
Leśnictwo
Morońka
Dostępność turystyczna
3
Ekspozycja grzbietu/stoku
Zachodnia
Ochrona i popularyzacja
-
Rodzaj skały
Warstwy godulskie górne (7)34. TWARDORZECZKA 4
Charakterystyka formy skalnej
Położenie geograficzne
Rodzaj formy
Grupa skałek (poz. 31-36)
Współrzędne geograficzne
N: 49 38 19.9 E: 19 03 52.8
Kształt formy
Baszta
Wysokość bezwzględna
780 m n.p.m.
Wysokość
4,2 m
Położenie administracyjne
Położenie w stosunku
do podłoża
In situ
Gmina
Radziechowy-Wieprz
Nadleśnictwo
Węgierska Górka
Położenie w stosunku
do rzeźby tereny
Stokowe
Leśnictwo
Morońka
Dostępność turystyczna
3
Ekspozycja grzbietu/stoku
Zachodnia
Ochrona i popularyzacja
-
Rodzaj skały
Warstwy godulskie górne (7)

35. TWRDORZECZKA 5
Charakterystyka formy skalnej
Położenie geograficzne
Rodzaj formy
Grupa skałek (poz. 31-36)
Współrzędne geograficzne
N: 49 38 21.2 E: 19 03 54.9
Kształt formy
Występ
Wysokość bezwzględna
800 m n.p.m.
Wysokość
5,8 m
Położenie administracyjne
Położenie w stosunku
do podłoża
In situ
Gmina
Radziechowy-Wieprz
Nadleśnictwo
Węgierska Górka
Położenie w stosunku
do rzeźby tereny
Stokowe
Leśnictwo
Morońka
Dostępność turystyczna
2
Ekspozycja grzbietu/stoku
Zachodnia
Ochrona i popularyzacja
-
Rodzaj skały
Warstwy godulskie górne (7)36. TWARDORZECZKA 6
Charakterystyka formy skalnej
Położenie geograficzne
Rodzaj formy
Grupa skałek (poz. 31-36)
Współrzędne geograficzne
N: 49 38 21.5 E: 19 03 55.6
Kształt formy
Występ
Wysokość bezwzględna
822 m n.p.m.
Wysokość
9,8 m
Położenie administracyjne
Położenie w stosunku
do podłoża
In situ
Gmina
Radziechowy-Wieprz
Nadleśnictwo
Węgierska Górka
Położenie w stosunku
do rzeźby tereny
Stokowe
Leśnictwo
Morońka
Dostępność turystyczna
2
Ekspozycja grzbietu/stoku
Zachodnia
Ochrona i popularyzacja
-
Rodzaj skały
Warstwy godulskie górne (7)

37. STÓŁ
Charakterystyka formy skalnej
Położenie geograficzne
Rodzaj formy
Pojedyncza
Współrzędne geograficzne
N: 49 38 25.1 E: 19 04 08.2
Kształt formy
Baszta
Wysokość bezwzględna
830 m n.p.m.
Wysokość
8,5 m
Położenie administracyjne
Położenie w stosunku
do podłoża
In situ
Gmina
Radziechowy-Wieprz
Nadleśnictwo
Węgierska Górka
Położenie w stosunku
do rzeźby tereny
Przywierzchowinowe
Leśnictwo
Morońka
Dostępność turystyczna
2
Ekspozycja grzbietu/stoku
Północna
Ochrona i popularyzacja
-
Rodzaj skały
Warstwy godulskie górne (8)38. POD WYTRZYSZCZONĄ 1
Charakterystyka formy skalnej
Położenie geograficzne
Rodzaj formy
Pojedyncza
Współrzędne geograficzne
N: 49 38 26.4 E: 19 04 24.9
Kształt formy
Występ
Wysokość bezwzględna
780-800 m n.p.m.
Wysokość
9 m
Położenie administracyjne
Położenie w stosunku
do podłoża
In situ
Gmina
Radziechowy-Wieprz
Nadleśnictwo
Węgierska Górka
Położenie w stosunku
do rzeźby tereny
Dolinne
Leśnictwo
Morońka
Dostępność turystyczna
2
Ekspozycja grzbietu/stoku
Północno-zachodnia
Ochrona i popularyzacja
-
Rodzaj skały
Warstwy godulskie górne (8)39. POD WYTRZYSZCZONĄ 2
Charakterystyka formy skalnej
Położenie geograficzne
Rodzaj formy
Pojedyncza
Współrzędne geograficzne
N: 49 38 28.0 E: 19 04 25.9
Kształt formy
Występ
Wysokość bezwzględna
780-800 m n.p.m.
Wysokość
10 m
Położenie administracyjne
Położenie w stosunku
do podłoża
In situ
Gmina
Radziechowy-Wieprz
Nadleśnictwo
Węgierska Górka
Położenie w stosunku
do rzeźby tereny
Dolinne
Leśnictwo
Morońka
Dostępność turystyczna
2
Ekspozycja grzbietu/stoku
Północno-zachodnia
Ochrona i popularyzacja
-
Rodzaj skały
Warstwy godulskie górne (8)

Charakterystyka formy skalnej
Położenie geograficzne
Rodzaj formy
Pojedyncza
Współrzędne geograficzne
N: 49 38 36.1 E: 19 04 35.8
Kształt formy
Baszta
Wysokość bezwzględna
840 m n.p.m.
Wysokość
9 m
Położenie administracyjne
Położenie w stosunku
do podłoża
In situ
Gmina
Radziechowy-Wieprz
Nadleśnictwo
Węgierska Górka
Położenie w stosunku
do rzeźby tereny
Stokowe
Leśnictwo
Morońka
Dostępność turystyczna
2
Ekspozycja grzbietu/stoku
Północno-zachodnia
Ochrona i popularyzacja
-
Rodzaj skały
Warstwy godulskie górne (8)41. MUR POD WYTRZYSZCZONĄ
Charakterystyka formy skalnej
Położenie geograficzne
Rodzaj formy
Pojedyncza
Współrzędne geograficzne
N: 49 38 41.5 E: 19 04 56.4
Kształt formy
Mur
Wysokość bezwzględna
855 m n.p.m.
Wysokość
9 m
Położenie administracyjne
Położenie w stosunku
do podłoża
In situ
Gmina
Radziechowy-Wieprz
Nadleśnictwo
Węgierska Górka
Położenie w stosunku
do rzeźby tereny
Przywierzchowinowe
Leśnictwo
Radziechowy
Dostępność turystyczna
2
Ekspozycja grzbietu/stoku
Północna
Ochrona i popularyzacja
-
Rodzaj skały
Warstwy godulskie górne (7)

42. POD MUROŃKĄ
Charakterystyka formy skalnej
Położenie geograficzne
Rodzaj formy
Pojedyncza
Współrzędne geograficzne
N: 49 38 31.3 E: 19 03 11.0
Kształt formy
Mur
Wysokość bezwzględna
980 m n.p.m.
Wysokość
6,5 m
Położenie administracyjne
Położenie w stosunku
do podłoża
In situ
Gmina
Lipowa
Nadleśnictwo
Wegierska Górka
Położenie w stosunku
do rzeźby tereny
Stokowe
Leśnictwo
Morońka
Dostępność turystyczna
2/3
Ekspozycja grzbietu/stoku
Południowo-wschodnia
Ochrona i popularyzacja
-
Rodzaj skały
Warstwy godulskie górne (7)

43. CERCHLA 1
Charakterystyka formy skalnej
Położenie geograficzne
Rodzaj formy
Grupa skałek (poz. 43-55)
Współrzędne geograficzne
N: 49 38 38.5 E: 19 02 09.7
Kształt formy
Występ
Wysokość bezwzględna
skupisko w zakresie wysokości 840-920 m n.p.m.
Wysokość
4,5 m
Położenie administracyjne
Położenie w stosunku
do podłoża
In situ
Gmina
Lipowa
Nadleśnictwo
Wegierska Górka
Położenie w stosunku
do rzeźby tereny
Przywierzchowinowe
Leśnictwo
Ostre
Dostępność turystyczna
2
Ekspozycja grzbietu/stoku
Południowo-wschodnia
Ochrona i popularyzacja
-
Rodzaj skały
Warstwy godulskie górne (7)

Charakterystyka formy skalnej
Położenie geograficzne
Rodzaj formy
Grupa skałek (poz. 43-55)
Współrzędne geograficzne
N: 49 38 36.9 E: 19 02 07.2
Kształt formy
Występ
Wysokość bezwzględna
skupisko w zakresie wysokości 840-920 m n.p.m.
Wysokość
3,2 m
Położenie administracyjne
Położenie w stosunku
do podłoża
In situ
Gmina
Lipowa
Nadleśnictwo
Węgierska Górka
Położenie w stosunku
do rzeźby tereny
Przywierzchowinowe
Leśnictwo
Łukaszne
Dostępność turystyczna
2
Ekspozycja grzbietu/stoku
Północno-wschodnia
Ochrona i popularyzacja
-
Rodzaj skały
Warstwy godulskie górne (7)

NASTĘPNA STRONA⇒