WIELKOPOLSKA 11/11 - WIELKOPOLSKI PN


Wielkopolski Park Narodowy obejmuje krajobraz ukształtowany został w wyniku działalności lądolodu podczas ostatniego zlodowacenia i charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem rzeźby terenu. Spotkamy tu liczne elementy krajobrazu polodowcowego tj. wysoczyzna morenowa, rynny wypełnione w większości wodami (11 jezior), pagórki kemowe, ozy, spotyka się też głazy narzutowe.